KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH AKTUALIZACJI PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI

W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft upublicznione w dniu 25.11.2014 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tym samym na podstawie art. 119 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin zakończenia konsultacji społecznych dotyczących ww. dokumentów, które potrwają do dnia 22 czerwca 2015 r.

Zgodnie z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu (w okresie od 25.11.2014 r. do 22.06.2015 r.), na obszarze regionu wodnego Warty, konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW dla Odry).

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem www.apgw.kzgw.gov.pl. Natomiast w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie:

  • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 603,
  • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Dyrekcja, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, piętro I, pok. 109 (sekretariat)

Dyrektywa 2000/60/WE znana bardziej jako Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej, aby do roku 2015 (w uzasadnionych przypadkach do roku 2021 lub 2027) uzyskała następujące cele środowiskowe: osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu dla naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz dobrego potencjału dla silnie zmienionych i sztucznych jednolitych części wód. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów jest plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz jego aktualizacje.
Obecnie obowiązuje opublikowany w dniu 27 maja 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451), który z racji podejmowanych działań wpływających na zmianę stanu wód podlega aktualizacjom. Te wprowadzane są w cyklach 6-letnich, przewidziane terminy to 22.12.2015, 22.12.2021 oraz 22.12.2027.

Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo wodne aktualizacja Planu zawiera m.in. charakterystykę obszaru dorzecza, wykaz jednolitych części wód wraz ze wskazaniem ich stanu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, wskazanie działań w wyniku, których dopuszczalne jest nieosiągnięcie celów środowiskowych (art. 38j ustawy Prawo wodne), podsumowanie znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, czy też podsumowanie konsultacji społecznych. Dodatkowo dokument ten przedstawia mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz rejestr wykazów obszarów chronionych. Ważnym elementem aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest podsumowanie programów działań podstawowych i uzupełniających zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, które zawarto w aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju. Przedmiotowe programy działań wskazują również jednostki odpowiedzialne za ich wdrażanie. Więcej informacji nt. aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju dostępne jest tutaj.

W ramach prowadzonych prac informacyjno-konsultacyjnych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje działania, które obejmują m.in.:

  • cztery seminaria informacyjne mające na celu przybliżenie zainteresowanym stronom tematyki planowania w gospodarowaniu wodami oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
  • konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów pn. „Region Warty okiem obiektywu”
  • cykl spotkań w szkołach gimnazjalnych
  • cztery fora wodne na których przedstawiony zostanie gotowy projekt dokumentu
  • spotkania eksperckich grup fokusowych, podczas których poddany zostanie pod dyskusję projekt aktualizacji Planu
  • publikację materiałów informacyjnych np. broszur, artykułów

Fora wodne

Regionalne fora wodne przedstawiające projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami. Zapraszamy do zgłoszeń!

Zapisz się

Aktualności

Najświeższe informacje o konsultacjach społecznych na temat aktualizacji Planu gospodarowania wodami.

Więcej
 

Kontakt

Jakieś pytania i wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas