Aktualności

Regionalne Fora Wodne w regionie wodnym Warty

W związku z prowadzonymi, w terminie od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r., konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, które są prowadzone w sposób skoordynowany z konsultacjami społecznymi na temat projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty, uprzejmie informujemy o organizowanych Regionalnych Forach Wodnych, podczas których zostaną Państwu przedstawione wyżej wymienione projekty dokumentów.

Przedmiotowe fora wodne, w których udział jest bezpłatny, odbędą się w:

-        Poznaniu w dniu 11.05.2015 r.

-        Częstochowie w dniu 14.05.2015 r.

-        Pile w dniu 20.05.2015 r.

-        Koninie w dniu 21.05.2015 r.

Szczegółowe harmonogramy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

 

Spotkania grup fokusowych

W ramach kampanii informacyjno-konsultacyjnej prowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizowany został cykl spotkań fokusowych, którego głównym tematem był obecnie konsultowany projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Podczas każdego ze spotkań, które odbyły się w dniach 14, 21 oraz 23 kwietnia 2015 r., pan Michał Misiewicz (RZGW w Poznaniu) przedstawił projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK).

Uczestnicy reprezentujący różne grupy docelowe od użytkowników wód (w tym PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A., Polski Związek Wędkarski) poprzez administrację samorządową i rządową (m. in. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Poznania, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) skończywszy na organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska i instytutach badawczych (np. Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych), chętnie brali udział w dyskusjach, które były okazją do zgłoszenia uwag dotyczących możliwości finansowania działań wskazanych w Programie wodno-środowiskowym kraju, konieczności weryfikacji monitoringu planowanego na jednolitych częściach wód wskazanych w aPWŚK, czy możliwości zmiany derogacji.

Wszystkim uczestnikom spotkań grup fokusowych dziękujemy za aktywny udział.

Rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące projektu Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Z dniem 25.11.2014 r. rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft upublicznione w dniu 25.11.2014 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tym samym na podstawie art. 119 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin zakończenia konsultacji społecznych dotyczących ww. dokumentów, które potrwają do dnia 22 czerwca 2015 r.

W związku z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu (w okresie od 25.11.2014 r. do 22.06.2015 r.), na obszarze regionu wodnego Warty, konsultacji społecznych dotyczących projektu ww. dokumentu. Projekt aktualizacji Planu w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem www.apgw.kzgw.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie informuję o możliwości wzięcia udziału w regionalnych forach wodnych podczas, których przedstawione zostaną projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz projekt aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju. Szczegółowe informacje nt. spotkań dostępne są tutaj.

Mamy zwycięzców konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów!

W dniu 08.10.2014 w siedzibie RZGW w Poznaniu zebrała się komisja konkursowa i obradowała nad przesłanymi przez uczniów pracami.

W wyniku oceny podjęto decyzję o wyborze prac:
Miejsce I – Marcel Osiński, zamieszkały w Poznaniu;
Miejsce II – Natalia Pecyna, zamieszkała w Wieleninie;
Miejsce III – Zuzanna Łopatka, zamieszkała Ostrowieczku.

Wręczenie nagród nastąpi w najbliższy poniedziałek – tj. 13.10.2014 roku w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki, na ul. Szewskiej 1 w Poznaniu.

GRATULUJEMY!

Seminaria informacyjne już za nami!

30 września 2014 r. w Częstochowie obyło się ostatnie z czterech seminariów informacyjnych, organizowanych przez RZGW w Poznaniu w ramach trwającej kampanii informacyjnej poprzedzającej konsultacje społeczne aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Seminaria odbyły się w Poznaniu, Pile, Koninie oraz wspomnianej wcześniej Częstochowie. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 200 uczestników, reprezentujących organy administracji samorządowej, rządowej, użytkowników wód oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkań przybliżono zgromadzonym elementy planowania w gospodarowaniu wodami na przykładzie obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Ponadto przedstawiono zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26.08.2014 r. MasterPlan dla dorzecza Odry, zawierający m.in. listę inwestycji mogących wpłynąć na naruszenie celów środowiskowych w stosunku, do których należy wskazać w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zasadność wprowadzenia derogacji (odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych) dla wybranych części wód.

Poinformowano również o działaniach, które będą realizowane podczas trwających w okresie od 25.11.2014 r. do 26.05.2015 r. konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w ramach których zaplanowano m.in. cykl Regionalnych Forów Wodnych w Częstochowie, Koninie, Pile oraz Poznaniu.

Niespełna 3 tygodnie do pierwszego z seminariów organizowanych przez RGZW w Poznaniu!

http://konsultacje.poznan.rzgw.gov.pl/wp-admin/post.php?post=37&action=edit#

9 września zaplanowane jest pierwsze z czterech seminariów informacyjnych, organizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, mających na celu zaznajomienie zainteresowanych z tematyką planowania w gospodarowaniu wodami oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.  Seminarium odbędzie się w Hotelu IOR w Poznaniu, a podczas jego trwania można spodziewać się uzyskania obszernych informacji na temat obowiązującego planu gospodarowania wodami, tego jaką rolę podczas jego aktualizacji odgrywa RZGW w Poznaniu, jaki udział ma społeczeństwo, a także na podstawie czego Plan zostaje aktualizowany.  RZGW planuje dodatkowo opowiedzieć o wybranych pracach planistycznych w regionie wodnym Warty wspomagających osiąganie dobrego stanu wód.

Kolejne zaplanowane seminaria odbędą się w Pile (11.09.2014), Koninie (29.09.2014) i Częstochowie (30.09.2014). Aby wziąć udział w jednym z nich zapraszamy do zgłoszeń poprzez formularz w zakładce Seminaria. Tam też znajdą Państwo wszelkie dodatkowe informacje na temat tych spotkań. Gorąco zachęcamy do udziału!

Rusza konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza uczniów gimnazjów z regionu wodnego Warty do udziału w konkursie ”Region Warty okiem obiektywu”.  Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na z pozoru zwyczajną rzekę, która mimo swojej zwyczajności potrafi pokazać wiele obliczy, od zupełnie dzikiej do zurbanizowanej, dostosowanej do współpracy z człowiekiem. Zarząd RZGW w Poznaniu liczy na inwencję uczestników i zaprasza do udziału. Do wygrania są tablet, przenośna konsola oraz czytnik e-booków. Więcej informacji w zakładce Konkurs.